verksted

Claire De Wangen

OM CLAIRE DE WANGEN

Creative Forum Ålesund arrangerer en workshop for unge, kuratert av unge. Vi samlet en gruppe teaterinterressert ungdom, gav dem en rekke mulige workshop, og spurte dem hva de hadde aller mest lyst på. De ønsket seg å arbeide med Site Specific scenekunst med Claire De Wangen, og hun har sagt ja til å komme til byen.

Claire De Wangen er næret av en dyp interesse for hva som skjer i møtet mellom kunst og rom og mellom sted og publikum, og har i 15 år laget forestillinger utenfor de etablerte kunstarenaer.

Claire De Wangen er tiltrukket av byens mange ”mellomrom”; de tomme stedene; de temporært øde eller de som på ubestemt tid er forlatt. Det urbane kretsløpet lager slike mellomrom; slike transittperioder hvor en bygning eller et byrom var og skal bli, men ikke riktig «er».  En forestilling kan fylle et slikt mellomrom, som en midlertidig kunstnerisk intervensjon. Slik skapes i etterkant også en eiendommelig og vedvarende fornemmelse som tar deg dit hver gang du siden passerer dette stedet. Claire We Wangen er opptatt av hvordan sted og omgivelser påvirker oss, danner grunnlag for fellesskap og skaper gjenklang i oss. 

Alle bilder skal krediteres Morten Bendiksen og deWangen-produksjoner.

 

OM CREATIVE FORUM

Creative Forum er en serie av arrangementer om nye digitale plattformer og mulighetene og bekymringene disse – rettmessig eller ikke – skaper.

Teknologi og kunst har lite med hverandre å gjøre, eller er det ikke sånn lenger? Teknologi er en stadig mer innvevd del av vår hverdag og av livet kunsten skal reflektere (over). Vi skal samle forskere og kunstnere som jobber med nye medier og spørsmålene mulighetene i dem reiser, til workshops, foredrag og åpne diskusjoner.

Creative Forum er en del av et tre-årig EU-prosjekt, Platform shift+, som handler om Scenekunst, barn og unge og nye digitale medier. Creative Forum er Teatret Vårt sitt nasjonale prosjekt under denne paraplyen og vi arbeider med en liten serie arrangementer i samarbeid med festivalen Høstscena og med Norsk skuespillersenter. Vi skal arrangere pop-vit foredrag; Åpne seminarer eller samtaler hvor profilerte foredragsholdere med høy kompetanse skal snakke for oss «vanlige folk», en workshop for ungdom, og en for professionelle kunstnere fra regionen og utenfor.

Præstbrygga
Lørdag 29. Sept. Kl: 10:00 – 16:00

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund

workshop

Claire De Wangen

OM CLAIRE DE WANGEN

Creative Forum Ålesund arranges a workshop for young people, curated by young people. We gathered a group of young people interested in theater, gave them a number of possible workshops, and asked them what they most wanted. They wanted to work with Site Specific performing arts with Claire De Wangen, and she has agreed to come to town.

Claire De Wangen is nurtured by a deep interest in what happens in the meeting between art and space and between place and audience, and has for 15 years made performances outside the established art arenas.

Claire De Wangen is attracted to the city’s many «spaces»; the empty spaces; those temporarily deserted or those who indefinitely is abandoned. The urban cycle creates such spaces; such periods of transit where a building or an urban space was and will be, but not properly «is». A performance can fill such a gap, as a temporary artistic intervention. In retrospect, this also creates a peculiar and lasting feeling that takes you there every time you pass this place. Claire We Wangen is concerned with how place and surroundings affect us, form the basis for community and create resonance in us.

All photos will be credited to Morten Bendiksen and deWangen productions.

 

ABOUT CREATIVE FORUM

Creative Forum is a series of events about new digital platforms and the opportunities and concerns these – rightly or wrongly – create.

Technology and art have little to do with each other, or is it not like that anymore? Technology is an increasingly intertwined part of our everyday lives and of the life art must reflect (above). We will gather researchers and artists who work with new media and the questions the possibilities in them raise, for workshops, lectures and open discussions.

Creative Forum is part of a three-year EU project, Platform shift +, which is about Performing Arts, children and young people and new digital media. Creative Forum is Teatret Vårt’s national project under this umbrella and we work with a small series of events in collaboration with the festival Høstscena and with the Norwegian Actors’ Center. We will be arranging pop-vit lectures; Open seminars or conversations where high-profile profiled speakers will speak for us «ordinary people», a workshop for young people, and one for professional artists from the region and beyond.

Præstbrygga
Saturday 29. Sept. Hours: 10am – 4pm

KONTAKTINFO:
siri@hostscena.no
Besøksadresse: Lorkenesgt. 2, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 349, 6001 Ålesund